Innlegg

Publikum- og bandanalyse (FOS 2006:2)

Siden Fresn ’06 gikk av stabelen har Fres Statistiske Bureau (FresSB) jobbet på spreng for å komme med en tidlig Publikumsanalyse samt Bandanalyse, i numerisk forstand. Dette innebærer at FresSB teller hvor mange band og publikummere som faktisk deltok på Fres ’06. Analysen har gitt oppsiktsvekkende resultater.

FresSB har sterke indikasjoner på at det var en festival i Fresvik siste helg i juli d.å., og at det var både band og publikum der. Blant annet var FresSBs egen bureausjef til stede, og det ble både solgt billetter og tatt bilder under festivalen.

Problemet med disse formene for dokumentasjon er at man ikke kan bruke de som basis for statistiske uttalelser. Undertegnede, bureausjef i FresSB, gikk naturligvis rundt og analyserte tallmengder hele helgen, men samtidig hadde han et poissonfordelt drikkemønster, og har derfor store hull i hukommelsen. Bilder er problematisk dokumentasjon da disse kan manipuleres, og billettene var a) ikke obligatoriske og b) ikke trykket i et på forhånd bestemt eller finitt antall.

Følgelig er FresSB nødt til å teoretisere antall band og publikum for å komme noen vei. Og det er under arbeidet med dette tallmaterialet at FresSB ikke finner det tilstrekkelig bevist (innenfor normale krav om statistisk signifikans) at det var en festival i Fresvik i det hele tatt i 2006. Dette er oppsiktsvekkende resultater som burde være til ettertanke, for ikke å si stor bekymring for ledelsen av festivalen

Antall band på Fres ’06

Vi ønsker først å føre en statistikk over hvor mange band det var som spilte på Fres ’06.

Vi benevner antall band med X. Anta X er en tilfeldig stokastisk variabel som er tilnærmet normalfordelt med forventning μ[1]. Med n observasjoner på bandantall kan vi gå videre og sette inn et faktisk tall som forventningsverdi i stedet for en gresk bokstav. Videre kan vi lage et konfidensintervall for hvor sikkert dette estimatet er og si at i, for eksempel 95 av 100 fres ’06-er er det 20 band, eller 30 eller et annet vilkårlig tall.

Estimatet for X er gjennomsnittet av de n ulike observasjonene, x2. Siden standardavviket er ukjent benytter vi oss av vår beste gjetning på standardfeilen til x2. Når vi skal lage et konfidensintervall basert på standardfeil (som er stokastisk) bruker vi kvantilene i T-fordelingen, som bestemmes av antall frihetsgrader (n-1).

Konfidensintervallet sier noe om hvor sikker vi er på vår observasjon og vil typisk se slik ut:

Figur 2.1 Konfidensintervall

Figur 2.1 Konfidensintervall


,som er et 100(1-α)% konfidensintervall. Det betyr at 100(1-α) av 100 ganger vil den sanne verdien befinne seg innenfor intervallet basert på gjennomsnittsobservasjonen.

Her kommer det oppsiktsvekkende:
Dessverre har vi ingen observasjoner som kan benyttes i det hele tatt, av grunner gitt ovenfor. Frihetsgradbegrepet blir meningsløst, og estimatoren ubrukelig.

Vi kan med andre ord ikke si sikkert at det faktisk var band på Fres Festival 2006 i det hele tatt. Med vanlige krav til signifikansnivå må vi forkaste enhver hypotese som sier det var band som spilte på festivalen.

Publikumstall fra Fres ’06

Siden det er statistisk usikkert om det i det hele tatt var band på Fresn ’06 vil det sikkert ikke overraske noen at det heller ikke var publikum på festivalen.

Ved hjelp av samme teoretiske fremgangsmåte som over, er det umulig å føre bevis for at det faktisk var noen i Fresvik i det aktuelle tidsrommet i det hele tatt.

Implikasjoner

FresSB råder ledelsen i Fres Festival til å gå årets angivelige festival nøye etter i sømmene for å se hvor det glapp rent organisatorisk. For en festival med et mål om å tilby livemusikk spilt for publikum, må resultatene av FresSB-analysen fortone seg som svært lite tilfredsstillende.

FresSB vil for øvrig gå gjennom sine rutiner, samt kreve avføringsprøve av alle ansatte på lavere nivå for å unngå spekulasjoner.


Noter

  • 1Stokastikken er vår beste tilnærming til variabelen da vi ikke kan si noe sikkert om hvilke mekanismer som ligger til grunn når et band blir valgt. Enkelte vil hevde det hjelper å være fra Indre Sogn og være barne/ungdomsvenn av ledelsen, evt. være i ledelsen, men det er vanskelig å føre ‘bevis’ i annen form enn indisier på dette.

FresSB, ved Øyvind Vormeland Salte (Bureausjef)
e-post: statistikk@fresn.com
Publisert 29.09.2006