“Nytt” band bekrefta!

Schteinhard konsoliderar sin posisjon på Fres!

Breilid på mopedtur

Breilid på mopedtur

Det var i pinsehelga det vart klart at Schteinhard, og kjent som udyret frå skogen, nok ein gang kjem til å vitja Fres Festival! Faren for at det vert moglegheit til å få eit glimt at B. Breilid i full IL Modig uniform vert dermed moderat til overhengande.

Det var difor ei munter festivalleiinga og bookingavdeling som mandag ettermiddag møtte eit mannsterkt presseoppbod på Kunstnernes Hus i Oslofjørao.

– Representerar dette brot eller kontinuitet i eit Freshistorisk prespektiv?

Eit kinkig spørsmål, Kent, men likevel eit godt og ikkje minst rettferdig spørsmål. Det er heva over tvil at samfunnet slik vi kjenner det i dag, ikkje hadde fungert optimalt hadde det ikkje vore for at pressa generelt, og musikkpressa spesielt, syter for at sentrale aktørar vert tvinga til å etterstreva koherens i sine handlingar og ytringar. Det er difor ekstra gledeleg for oss i Fres Festival at vi kan presentera eit band som Schteinhard for festivalpublikummet, ytra ein ulasteleg antrekt Gunnar Husabø frå høvesvis festivalleiinga og eit ikkje namngitt revisorfirma.

Foto Ole Ramshus Sælthun. Il Commandante de Schteinhardium Breilid i midten. På FZ.