Takk for Fres

Det skal lett innrømmast at blogginga og generell oppdatering av nettsidene svikta noko dagane før, under og etter festivalen. Dette skuldast i all hovudsak at Fresn gradvis flytta seg frå å vere ei side på cyberspace (www.fresn.com) til å bli ein ekte festival i kjøt og blod.

Vi har brukt dei siste dagane på opprydding, og fresnleiinga skal no gå inn i seg sjølv, oppsummere og vurdere og sjå fram mot ein eventuell ny festival neste år. Delar av nettsidene kjem sannsynlegvis til å verte lagde på is ei stund framover, men vi vonar folk vil komme med innspel på foruma og andre nettstadar (som til dømes myspace, facebook, underskog, youtube og whatnot).

Vi vonar også at folk som har gode bilde dei har lyst til å dele kan sende oss dei (til dømes til gunnar.webmaster@fresn.com), så vi får lagt ut eitt eller fleire galleri frå årets festival på sidene.

God Fres = Trygg Fres