Må Fresn svelge kameler? (FOS 2007:2)

FresSB har tidligere ikke gått ut med sammenlignende analyse, ei heller analyse av statiske likevektsmodeller (komparativ statikk) der man setter festivalens natur eller beskaffenhet opp mot andre festivaler eller landområder det har vært naturlig å sammenligne med. Siden komparativ analyse er en viktig del av FresSBs virksomhetsplan for 2007 har vi valgt å konsentrere statistikkmelding 2:2007 nettopp om dette fagområdet. (For en innbundet utgave av Virksomhetsplan 2007: Med tall inn i solnedgangen, [FresSBBooks, 2007], send 1 mill. italienske lire samt en ferdig frankert bedriftspakke til FresSB, Skausgarden, 6896 Fresvik).


Bakgrunn
Ifølge CIAs World Factbook er Norge litt større enn New Mexico. CIA bruker gjerne slike noe navlebeskuende referansepunkter når de måler verden. Egypt på den annen side er omtrent tre ganger større enn New Mexico ifølge samme kilde . Egypt, hvor en av naturressursene for øvrig er asbest, er med andre ord ca tre ganger større enn Norge.

Fresvik er i folketall ca 280/4681100 av Norge. Vi bruker her folketall og ikke areal siden Fresvik er en del av Vik kommune og tall for areal er ganske vrient å oppdrive. Folketallet stiger imidlertid under festivalen. Under Fres05 var det ca 30 tilskuere. Uoffisielle tall viser at Fresn kan ha hatt en stigning i publikumstilgang på hele 860 prosent fra Fres05 til Fres06. Med en slik stigningstakt, vil man kunne forvente 2234 publikummere til Fres07. Folketallet vil da være hele 2514 helgen Fres07 avvikles.

Fresvik vil med andre ord være (2514)/(4681100*3) = 1,79*e-4 så stort som Egypt denne gyldne julihelga.

Komparativ analyse
Det er et ønske om å gå i dybden også på tallmaterialet som ikke direkte berører Fresn per se. FresSB har valgt en agrikulturell innfallsvinkel siden både Fresvik og Egypt, landet det er mest naturlig å sammenligne seg med, er svært avhengige av jordbruket. Turisme er også viktig i både Fresvik og Egypt.

Felles for jordbruket og turismen i Egypt er at kamelen er svært viktig for produksjon av varer og tjenester. Nå vil naturligvis ingen statistikk kunne vise at det er like mange kameler i Fresvik som i Egypt:

Etter FresSBs beregninger, basert på CIA-tallene over, er sjansen for at det vil være kameler til stede under årets festival 1,79*e-4 ganger sjansen for å finne en i Egypt. Ifølge Camels and Camel milk var det i 1978 ca 100000 kameler i Egypt – dette var de mest oppdaterte tallene FresSB kunne oppdrive. All statistikk tilsier med andre ord at det skal finnes 17,90 kameler i Fresvik. FresSB antar at det her dreier seg om enten 17 eller 18 kameler. Alternativt vil det være snakk om 17 hele kameler og en som enten er skikkelig ekkel og skummel, eller kanskje en dromedar.

Siden festivalen har vært forskånet fra kamel i tidligere år, ser FresSB det som imperativt at kamelproblematikken kartlegges for å være forberedt på årets kamelinvasjon.

Resultater
Det man i FresSB har kommet frem til er følgende:
1. Man kan ikke være sikker på at en fremmed kamel som påtreffes på Fresn vil ha gode hensikter.
2. En måte å omgå kamelproblemet vil være å ta i bruk roboter.
3. En annen metode vil være å sende kamelene til månen.
4. At det er 17-18 kameler det er snakk om kan skape en skikkelig røre, men dette lar seg løse.

Se for øvrig andre fakta om kamel.

Empiriske undersøkelser
FresSB ved bureausjef var på studietur til Egypt i 2003 sammen med en delegasjon fra Kafresn. Turen var en joint venture der Kafresn ønsket å kartlegge muligheten for kamelkjøttimport for å redusere enhetskostnadene på tuftebaggisen, mens FresSB ønsket å kartlegge tallmaterialet rundt kameler.

Materialet man kom tilbake med var for ufullstendig til å kunne publiseres, og bar preg av statistiske skjevheter: FresSB har derfor ikke gått ut med tall eller forsøk på å trekke statistisk inferens fra datamaterialet.

Vi trenger vel knapt nevne at samtlige FresSB-ansatte på lavere nivå har levert inn både en og to avføringsprøver etter dette, for å unngå spekulasjoner.

Øyvind V.S.
Bureausjef
Fres Statistiske Bureau, FresSB
e-post: statistikk@fresn.com