Medan vi ventar på jul

Det er lita tvil om at Fresn, i tillegg til å ha ein overordna kosmopolitisk identitet, også har ei jordnær, lokal forankring i den regionen vi gjerne kallar Sogn, Indre. Statusen qua kulturberarar som Fres festival gjev inneber også ansvar. Gjennom konstruktiv kritikk freistar vi difor å attreise det vi, med utgangspunkt i Jürgen Habermas sin terminologi, kan kalle eine regionaler Öffentlichkeit for Sogn. Eit naturleg element i dette prosjektet er å peike ut undertrykkjande samfunnsstrukturar som tappar lokalsamfunnet for funksjonar som arena for danning av sosial og kulturell kapital. Vi vil difor rope eit stort varsko og vise til det brennheite oppropet «julebrusaksjonen».

1 svar

Comments are closed.